Naša Kancelária
Franziskanerstraße 10, 80331 Munich, Germany
Pošlite Nám E -Mail
[email protected]
Zavolajte Nám
+49 89 728856189

Podmienky

Pred použitím webovej stránky Kaki-Info (ďalej len „Služba“) prevádzkovanej spoločnosťou Kaki-Info (ďalej len „nás“, „my“ alebo „náš“) si pozorne prečítajte tieto Podmienky (ďalej len „Podmienky“).

Váš prístup k Službe a jej používanie je podmienené prijatím a dodržiavaním týchto Podmienok. Tieto Podmienky sa vzťahujú na všetkých návštevníkov, používateľov a ostatných, ktorí chcú pristupovať alebo používať Službu.

Obsah

Naša služba vám umožňuje prehliadať a pristupovať k informáciám o celebritách a ich životopisoch. Obsah našej Služby je poskytovaný iba na všeobecné informačné účely a nemalo by sa naň spoliehať ako na jediný základ pre prijímanie rozhodnutí bez konzultácie s primárnymi, presnejšími, úplnejšími alebo aktuálnejšími zdrojmi informácií. Akékoľvek spoliehanie sa na materiál tejto služby je na vaše vlastné riziko.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia upraviť, aktualizovať alebo odstrániť akýkoľvek obsah našej Služby.

duševné vlastníctvo

Služba a jej pôvodný obsah, funkcie a funkčnosť sú a zostanú výhradným vlastníctvom spoločnosti Kaki-Info a jej poskytovateľov licencií. Služba je chránená autorskými právami, ochrannými známkami a inými zákonmi v Nemecku aj v zahraničí.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kaki-Info sa naše ochranné známky a obchodné oblečenie nesmú používať v súvislosti so žiadnym produktom alebo službou.

Odkazy na iné webové stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na webové stránky alebo služby tretích strán, ktoré nevlastní ani neriadi Kaki-Info.

Kaki-Info nemá žiadnu kontrolu a nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo postupy akýchkoľvek webových stránok alebo služieb tretích strán. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Kaki-Info nebude priamo ani nepriamo zodpovedná za žiadnu škodu alebo stratu spôsobenú alebo údajne spôsobenú alebo v súvislosti s používaním alebo spoliehaním sa na akýkoľvek takýto obsah, tovar alebo služby dostupné na alebo prostredníctvom akýchkoľvek takýchto webových stránok alebo služieb tretích strán.

Ukončenie

Môžeme ukončiť alebo pozastaviť prístup k našej Službe okamžite, bez predchádzajúceho upozornenia alebo zodpovednosti, z akéhokoľvek dôvodu, vrátane, bez obmedzenia, ak porušíte Podmienky.

Po ukončení okamžite zanikne vaše právo používať Službu.

Obmedzenie zodpovednosti

Spoločnosť Kaki-Info, ani jej riaditelia, zamestnanci, partneri, agenti, dodávatelia alebo pridružené spoločnosti nebudú v žiadnom prípade zodpovední za žiadne nepriame, náhodné, špeciálne, následné alebo trestné škody, vrátane, bez obmedzenia, straty zisku, údajov, používania , dobré meno alebo iné nehmotné straty vyplývajúce z (i) vášho prístupu k Službe alebo jej používania alebo nemožnosti prístupu k Službe alebo jej používania; (ii) akékoľvek správanie alebo obsah akejkoľvek tretej strany v rámci Služby; (iii) akýkoľvek obsah získaný zo Služby; alebo (iv) neoprávnený prístup, používanie alebo zmena vašich prenosov alebo obsahu, či už na základe záruky, zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti) alebo akejkoľvek inej právnej teórie, bez ohľadu na to, či sme boli alebo neboli informovaní o možnosti takejto škody, a aj keď sa zistí, že náprava uvedená v tomto dokumente nesplnila svoj základný účel.

Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že odškodníte, budete brániť a chrániť spoločnosť Kaki-Info a jej pridružené spoločnosti, úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, agentov a poskytovateľov licencií pred a proti všetkým nárokom, záväzkom, škodám, stratám, nákladom, výdavkom alebo poplatkom (vrátane primeraných poplatky za právne zastúpenie), ktoré vyplývajú z vášho používania alebo prístupu k Službe, vášho porušenia týchto podmienok alebo vášho porušenia akéhokoľvek práva tretej strany, vrátane, bez obmedzenia, akéhokoľvek práva duševného vlastníctva alebo ochrany súkromia.

Vládny zákon

Tieto Podmienky sa budú riadiť a vykladať v súlade so zákonmi Nemecka, bez ohľadu na jeho kolízne ustanovenia.

Naše zlyhanie pri presadzovaní akéhokoľvek práva alebo ustanovenia týchto Podmienok sa nebude považovať za vzdanie sa týchto práv. Ak bude akékoľvek ustanovenie týchto podmienok súdom považované za neplatné alebo nevymáhateľné, zostávajúce ustanovenia týchto podmienok zostanú v platnosti. Tieto Podmienky predstavujú úplnú dohodu medzi nami týkajúcu sa našej Služby a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody, ktoré by sme mohli mať medzi nami v súvislosti so Službou.

Zmeny

Vyhradzujeme si právo, podľa vlastného uváženia, kedykoľvek upraviť alebo nahradiť tieto Podmienky. Ak je revízia podstatná, poskytneme vám oznámenie najmenej 30 dní pred nadobudnutím účinnosti akýchkoľvek nových podmienok. Čo predstavuje podstatnú zmenu, určíme podľa vlastného uváženia.

Pokračovaním v prístupe k našej Službe alebo jej používaní po nadobudnutí účinnosti akýchkoľvek revízií súhlasíte s tým, že budete viazaní upravenými podmienkami. Ak s novými podmienkami nesúhlasíte, už nie ste oprávnený používať Službu.

Kontaktuj nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto podmienok, kontaktujte nás na adrese [email protected].

O Mne

Sophie Müller

Zoznámte Sa S Sophie Müllerovou, Vášnivým Fanúšikom Televíznej Show, Gossip O Celebritách A Športe.

Čítajte Viac